Etableringsstudier minimerar risken för felaktiga investeringar genom att svara på om, och i så fall hur, en etablering bör genomföras.

Enligt Annordias metodik genomförs studien i fyra faser. Inledningsvis analyseras marknaden, därefter tas ett lämpligt koncept fram och i den tredje fasen beräknas anläggningens hyresbetalningsförmåga givet det framtagna konceptet på den aktuella marknaden. Studien avslutas med en fastighetsvärdering. Sammantaget ger detta ett mycket gott underlag till investeringsbeslutet och svarar på frågan om, och i så fall hur, etableringen bör genomföras.