Operatörsavtal för hotellfastigheter är icke-standardiserade och betydligt mer komplexa än motsvarande för kontor och handel. Dessutom är avtalstiden normalt 4-5 gånger längre.

Operatörsavtal förekommer i flera former. Omsättningsbaserade hyresavtal är norm i Norden, medan managementavtal ofta förekommer internationellt. En viss avtalskonstruktion kan vara lämplig i ett sammanhang, men inte i ett annat. I mångt och mycket beror detta på fastighetsägarens önskvärda risknivå och engagemang, samt vilken kompetens om hotellfastigheter som innehas. Baserat på fastighetsägarens preferenser och anläggningens specifika förutsättningar, utformar vi en optimal avtalskonstruktion.