I Norden är omsättningsbaserade hyresavtal norm, vilket innebär att värdet på hotellfastigheter är nära relaterat till den verksamhet som bedrivs. Hotellfastigheter bör därför värderas av aktörer med specialistkompetens inom hotellbranschen.

Vid fastighetsvärderingar utgår vi dels från en kassaflödesanalys, där fastighetens förväntade betalningsströmmar prognostiseras och diskonteras till värdetidpunkten, och dels från försäljningar av jämförbara hotellfastigheter. Fastighetsvärderingarna kan exempelvis tjäna som beslutsunderlag inför en eventuell försäljning, kreditgivning eller uppföljning av fastighetsportföljen.